Privatinvesteringar

0

Med alla investeringar  behöver du ta någon form av risk för att kunna få ersättning i form av högre avkastning.  Att investera på börsen är en form av sparande och som vid  gott utfall ger högre avkastning än ett vanligt sparkonto. Man investeringar för framtiden så det ska få ta tid, därför gäller det att vara tålmodig och inte förvänta sig stora resultat på kort tid.

Det finns som sagt risk att förlora pengar när du investerar men det har historiskt sett varit mycket fördelaktigt med diverse investeringar. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste förekommande investeringarna som kanske kan vara av intresse.

Aktier

En aktie är en andel i ett aktiebolag. Värdet på en aktie är beroende av bolagets lönsamhet och aktiekapital kan därför betraktas som riskkapital. Som aktieägare har du dock begränsat ansvar för bolagets verksamhet i den meningen att du kan inte förlora mer än vad du satsat i bolaget. Du har genom ditt delägarskap i bolaget rätt att rösta på bolagsstämmor och får även ta del av bolagets vinst i form av löpande aktieutdelning.

Antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission samt split.

I Sverige utges aktier i olika serier: A, B, C, D, där A och B är det mest förekommande alternativen. Respektive serie har olika villkor, rösträtt, rätt till andel av aktieutdelning eller andra särbestämmelser. Villkoren kan även variera från bolag till bolag. A-aktien behöver inte ha ett högre värde eller förmåner än övriga, utan det kan ibland vara tvärtom. Därför bör du studera villkoren för varje bolag separat.

Bolagsstyrelsen framför en rekommendation till bolagsstämman om aktieutdelningens storlek, men det slutliga beslutet fattas av aktieägarna med enkel majoritet.

Om aktiebolaget är noterat på en aktiebörs kan köpare och säljare enkelt handla med varandra. När man köper eller säljer aktier kan man handla med antingen enskilda aktier eller i form av börsposter, dessa är till exempel 100 eller 200 aktier. Investerar du på lång sikt så kan du få se den eftertraktade ränta-på-ränta effekten.

Positivt: inga avgifter, direkt delägare, all vinst går till dig
Att tänka på: läsa på om företaget innan investering, kritisk granskande och inte häng på trender. Viktigt med en balanserad portfölj, investera i olika företag och i olika branscher

Fonder

Det är en bra start för nybörjare. Du behöver inte vara lika insatt gällande fonder som med aktier. En fondförvaltare ansvarar för hur pengarna placeras samt vilka värdepapper som ska köpas. Det är förvaltarens skicklighet som avgör hur bra avkastningen blir. Det finns många olika typer av fonder; aktiefonder, räntefonder, blandfonder, fond-i-fond, indexfonder, etc. En fond är en samling av minst 16 olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper, ofta med ett värde på flera hundra miljoner kronor.

Fonden ägs tillsammans av många personer, vilka är andelsägare. När du sätter in pengar i en fond äger du alltså en liten del av fondens värde och du blir en indirekt aktieägare i alla de bolagen som ingår i fonden. Du har dock inte rösträtt på bolagsstämmor utan det är fondförvaltaren röst som räknas. Om tillgångarna i fonden ökar i värde stiger också värdet på varje andel.

I investeringssammanhang avses risk med risken för att investeringen ska svänga i värde. Desto större svängningar ju större risk att förlora pengar. Risk och möjlighet till högre avkastning går däremot hand i hand. Fonder anses generellt som ett tryggare alternativ eftersom de sprider riskerna. Beroende på hur de olika fonderna investerar pengarna har de olika riskprofiler. Räntefonder kallas lågriskfonder medan fonder som investerar i utvecklingsområden eller i nystartade företag kallas högriskfonder.

Eftersom en fondförvaltare tar hand om fonden genom att  köpa och sälja värdepapper så tar han ut en avgift för arbetet. Sverige har den lägsta genomsnittliga avgiften för en aktiefond i Europa och den ligger på 1,09 procent. Meningen är att fondens utveckling ska kompensera för den kostnaden och ge avkastning. Det är bra om du håller koll på de kostnader som fonden tar ut. Förvaltningsavgiften tas ut som en årlig procentsats på sparkapitalet och den alltid bortdragen innan avkastningen visas.

Det är skillnad mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder. Indexfonder förvaltas mer automatiserat med målsättning att följa ett visst aktieindex och har i regel lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. I aktivt förvaltade fonder väljer förvaltaren placeringar som bedöms ha störst chans att ge bra avkastning. Tid och resurser läggs ned på att analysera företag för att på så sätt kunna bedöma utvecklingsmöjligheterna.

Positivt: fördelad risk, lägre risk att förlora då man sprider över aktier, obligationer och fastigheter
Att tänka på: se till så inte förvaltningsavgifter äter upp din vinst

Fastigheter

En fastighet anses som en stabil investering eftersom det är en realtillgång som är skyddat mot inflation. En fastighet  har alltid ett så kallat substansvärde, det menas att det finns ett fast värde i fastigheten.

När du placerar pengar i fastigheter gäller det att vara tålmodig, stabila investeringar tar tid. Fastighetsmarknaden står under vissa tider still och andra år blir det en prisbubbla där priserna blir skyhöga. Ibland går priserna självklart ned, vid exempelvis 2008 eller vid depression.  

För att göra en bra fastighetsinvestering gäller det att hitta en möjlighet i marknaden. Det är många faktorer som ska falla på plats för att investering ska ge bra avkastning över tid. Att placera pengar i en fastighet kräver stora kontanta belopp för att kunna ta lån. Som hyresvärd är det viktigt att ha koll på juridiken och ekonomin. Faktorer som kommande renoveringsbehov ut, hyresavtal och bokföring är viktiga att ta i beaktning.

Historiskt sett har fastigheter alltid varit ett säkert sätt att investera i men det är ingen garanti för framtiden. Priset och vinsten är väldigt känsligt för ränteläget. Om räntan ökar så sjunker priset eftersom det blir dyrare att äga den.

Positivt: fast egendom, och  generellt bra investering på lång sikt
Att tänka på: Underhåll, fastighetsavgift och den allmänna räntenivån.

Utbildning

En utbildning är den bästa investeringen du kan göra för dig själv. Det gynnar både ditt självförtroende samt så  ger det dig färdigheter för att uppnå bättre betalda jobb och en högre livskvalitet. Genom en satsning på utbildning bygger du ett starkt fundament för att kunna möta morgondagens arbetsmarknad. Som en följd av samhällets utveckling, med en ökad grad av digitalisering och robotisering, kommer framtidens jobb kräva högre utbildning och mer kompetens.

Dessutom kommer samhällsutvecklingen att innebära att kraven på vidareutbildning och kompetensutveckling kommer att öka under hela livet, både på och mellan jobb.

Både välfärd och industri söker febrilt efter arbetskraft. Idag finns det över 100 000 lediga jobb i Sverige, så det är en stor brist på personer med högskoleutbildning. Det positiva med den svenska utbildningsmodellen är att den bygger på att förse dig med möjligheter att kunna studera oavsett vart du bor eller tjockleken på din plånbok.

Positivt: mer attraktiv på arbetsmarknaden, högre lön, olika typer av jobb
Att tänka på: kolla upp arbetsmarknaden ur ett långsiktigt perspektiv, utbildningsinnehåll

Share.

About Author

SVARA